Category Archives: Pedagogisk IKT

Utviklingsprosjekter pedagogisk bruk av IKT 2010

I går gikk fristen ut for å søke om penger til prosjekter. Hver skole i fylket kunne søke om tre prosjekter, men mange har søkt om flere. Vi var edruelige og søkte om 3, + 1 som er et samarbeidsprosjekt med St. Hallvard.

Våre prosjekter denne gangen var:

Strukturert bruk av NDLA – naturfag ved hjelp av Its Learning.

I begrunnelsen skriver Vegard Andersen og Johannes Kolberg:

Mange kvier seg for å ta i bruk digitale læremidler fordi det er uvant å strukturere lærestoffet digitalt og de mister oversikten over lærestoffet som de tradisjonelle læremidlene gir. Den pedagogiske bruken nlir dermed tilfeldig og lite systematisk.

Vi ønsker med vårt prosjekt å utvikle et fag i It’s Learning med hovedfokus på å bygge opp denne strukturen som lærere føler de mister når de legger bort læreboka. Faget skal fylles med digitale læringsresurser med hovedfokus på NDLA, koblet mot læreplanmål og undervisningsplanleggeren. Læringsresurene vil kunne brukes uavhengig av om en bruker NDLA eller lærebok som bærende læremiddel.

Vi ønsker å lage et verktøy som kan være til hjelp ved planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning.

Innlæring ute! – Fjernundervisning, elevoppfølging utenfor klasserommet!

I begrunnelsen skriver Camilla Hovland og Aina Tømmerdal :

Drammen vgs har, med sin satsing på toppidrett, et stort antall elever som deltar på landslagsamlinger og ulike konkurranser på høyt nivå, som skaper utfordringer i forhold til deltakelse i ulike fag. Skolen og lærerne er ikke godt nok  forberedt til å ha elever som ikke er tilstede i klasserommet. Vi ønsker derfor å se på muligheter for denne elevgruppa mht å følge dem bedre gjennom de medier og IKT-verktøy som lærerne nå har tilgjengelig. Det kan være å organisere fag bedre på It’s Learning og benytte kommunikasjonverktøy som felles blogg, skype og andre aktuelle program. Ved å legge til rette for fraværet på en mer planmessig måte håper vi å kunne tilrettelegge for en bedre skolehverdag for de av elevene våre som på grunn av et svært høyt idrettslig nivå nå går glipp av mye undervisning, og som opplever å måtte ta igjen mye når de kommer tilbake til skolen.

InnsIKT 2010

http://minressursside.wikispaces.com/

Dette er en videreføring av InnsIKT prosjektet 2009

I begrunnelsen skiver Siv Marit Ersdal, Jørn Ellingsen og Kirsti Furre:

Innsiktprosjektet har gitt oss og skolen verdifull erfaring. Vi tar med oss erfaringene og endrer fokus til metodikk og vurdering. Vi har startet på videreutdanning i Entreprenørskap og ser store muligheter i å jobbe oss fram til en mer helhetlig fagdidaktikk, med entreprenøriell strategi.

Vi har hovedfokus på språkfagene, løser oss litt fra wiki og fokuserer mer på entreprenørielle tenkemåter som: virkelighetsnære, autentiske, realistiske oppdragstyper. Oppdrag som har en verdi, og som munner ut i noe konkret. Verdien kan være nytte, glede, og ev. penger. Vi ser for oss at digitale arenaer og ressurser kan brukes i dette arbeidet.

Og hele tiden med digital dømmekraft som bakteppe.

Verktøy vi mener kan stimulere til forståelse og motivasjon:

Its Learning – mentor, vurdering gjennom dialog i forhold til medbestemmelse og egen kompetanseutvikling.

Mindmapping (tankekart, begrepakart)

Samskriving (etherpad hos NDLA?)

Tagging / diigo

OneNote (struktur, studieteknikk)

wiki / blogg +++

Kritisk bruk av ordbøker, trykte og digitale og andre hjelpemidler . f.eks. iFinger, CD ord

Kildefokus i politikk og menneskerettigheter

Hvordan kan vi bruke wikispaces til å bedre samarbeid mellom skoler, bevistgjøre elever i kildebruk samt skape variasjon og fordypning i undervisningen.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen VGS og St. Hallvard VGS.

Anne Grønlie, Reidar Madsen, Gurli Berg Hansen, Randi Helgerud og siv Marit Ersdal skriver i begrunnelsen:

I faget politikk og menneskerettigheter har både Drammen og St. Hallvard brukt wikispacesinneværende skoleår. Siden korrekt bruk av kilder er et krav i nåværende eksamensform, ønsker vi å styrke praksisen på dette feltet. Vi mener utstrakt samarbeid med biblioteket kan styrke bevisstheten rundt dette. Faget politikk og menneskerettigheter innebærer ofte produksjon av stoff som kan egne seg for å publisere på skolens hjemmesider og andre steder hvor elevarbeid skal publiseres. Wikispaces er en enkel måte for elevene å øve seg på slik publisering. Det er et viktig læringsarbeid som skjer når elevene produsere tekster og kan få respons på dette, ikke bare fra lærere og elevene i klassen, men også fra en klasse på en annen skole som jobber med det samme faget.

Siden det er relativt få som tar dette faget, ønsker vi å lage et større fagmiljø, både for elever, lærere og skolebibliotekarer, ved å gå tettere inn i et samarbeid.

Så blir det spennende å se hvem som får penger fra Buskerud fylkekommune, og om vi klarer å prioritere egne midler for å få gjennomført alle disse gode prosjektene.

Reklamer